بوی ریحان

هرچه گفتیم جز حکایت دوست،در همه عمر از آن پشیمانیم...

بوی ریحان

هرچه گفتیم جز حکایت دوست،در همه عمر از آن پشیمانیم...

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

تو آن یک نفری هستی که از بین این جمعیت هفت میلیاردی مرا بلدی.
تو آن یک نفری هستی که می دانی از خیار ِ توی سالاد کاهو بدم می آید و مزه ی قارچ خام را دوست دارم.
تو همان کسی هستی که می توانی اشک را قبل از وقتی که حتی به نی نی چشم هایم برسد حس کنی و زود بپرسی: "چرا چشمات اشکی ه؟"
تو مرا در هر وضعی دیده ای،مرا وقتی که صورت و بدنم کهیر زده بود و زشت و بی حوصله بودم دیده بودی و دست هایم را محکم تر از قبل گرفته بودی.تو آن مردی هستی که همیشه آرزوی داشتنش را توی دلم پرورانده بودم.همان مرد چشم و ابرو مشکی ِ چارشانه با قد ِ بلند و بوی ادکلن همیشگی.گفتم قد بلند و تا یادم مانده بگویم که میزان برای من قدی بود که وقت بوسیدنش روی پنجه بلند شوم:)
تو همان مردی هستی که کارهای مردانه را بلدی.بلدی یک دختر ِ تنها را توی خیابان و شلوغی و ازدحام ِ آدم ها مواظبت کنی و دست هایت را تکیه گاهش کنی.تو می دانی که برای یک دختر هیچ چیز امن تر از یک جفت بازوی مردانه نمی تواند باشد.
تو آن یک نفری هستی که مرا بلدی.معنای سکوت هایم را میفهمی و برای به حرف آوردنم تلاش می کنی.ترس هایم را بلدی.می دانی که از موش ِ لای شمشاد ها عین ِ چی می ترسم!و جیغ زدنم وقتِ دیدن ِ موش ارادی نیست.تو می دانی از صدای موتوری هایی که قیییژ از کنارم رد شوند می ترسم و کیفم را محکم به خودم می چسبانم.فهمیده ای که غرورمان برایم مهم است و حاضرم هرکاری بکنم که عزت نفسمان جلوی این و آن حفظ شود حتی اگر دختر ِ از دماغ فیل افتاده ی از خود راضی ای به نظر برسم که سرد و یخی است...

خوب ترین ِ جهانم،

خواهش می کنم اگر می شود برای همیشه بمان.که دنیا قشنگ باشد و امن باشد و خالی از امید نشود...


  • الهام باقری